Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, facturen van en overeenkomsten met BV Tickoweb, met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Minderhoutsestraat 1 en met ondernemingsnummer: 0899.531.874 (hierna: “Tickoweb”).

Door het plaatsen van een bestelling of het afsluiten van een overeenkomst met Tickoweb, erkent de klant of de Klant (hierna: de “Klant”) de algemene voorwaarden van Tickoweb te kennen en integraal te aanvaarden.

1.2 De algemene voorwaarden sluiten de toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant uit en primeren steeds op de verkoop- en/of aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij Tickoweb zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van de Klant. De Klant kan zich op generlei wijze beroepen op een stilzwijgen van Tickoweb om de aanvaarding van diens eigen voorwaarden te vorderen.


Artikel 2. Bestellingen en offertes


2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Tickoweb zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de integrale en voorbehoudloze aanvaarding van het aanbod door de Klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur (i.e. dertig kalenderdagen) voor akkoord ondertekent via de online tool of ondertekent en terugzendt aan Tickoweb per e-mail. Bij afwezigheid van een ondertekende offerte, komt de overeenkomst met toepassing van deze algemene voorwaarden tot stand na aanvaarding van de factuur van Tickoweb door de Klant.

2.2 Elke bestelling verbindt de Klant. De bestelling of de overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden met hetzelfde voorwerp.

2.3 Bestellingen en offertes zijn strikt beperkt tot hun voorwerp, in de zin dat zij gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar is op het ogenblik van het opstellen van de bestelling of de offerte. Verkeerde, gewijzigde of nieuwe informatie of omstandigheden, ook indien vastgesteld naar aanleiding van het uitvoeren van de bestelling, kunnen aanleiding geven tot eenzijdige wijziging van de voorwaarden en/of de prijs. De voorwaarden en/of de prijs kan tevens eenzijdig gewijzigd worden naar aanleiding van een stijging van de kosten van Tickoweb, waaronder doch niet beperkt tot de prijzen van leveranciers of prijzen van bestelde goederen.

2.4 Alle prijzen vermeld in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele verplaatsingskosten, dewelke nader gedefinieerd worden in de offerte.


Artikel 3. Annulering van de bestelling


3.1 De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover Tickoweb nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 150,00, tenzij Tickoweb een hogere schade aantoont.

3.2 Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven.

3.3 De Klant geniet van dezelfde voorwaarden, indien Tickoweb de bestelling annuleert.


Artikel 4. Uitvoering werken


4.1 Tickoweb verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de Overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op Tickoweb rust een inspanningsverbintenis. Tickoweb is steeds gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Klant, beroep te doen op derde-onderaannemers voor het uitvoeren van (een deel van) de werken.

4.2 De Klant staat ervoor in dat het terrein geschikt is voor de bestelde goederen en diensten. De Klant garandeert kosteloze toegang tot elektriciteit indien nodig. Indien de bestelling niet uitgevoerd kan worden omwille van enig (technisch) beletsel, zal de Klant er op eigen kosten voor zorgen dat het beletsel zonder vertraging verholpen wordt en Tickoweb de bestelling kan uitvoeren.

4.3 In zoverre de Klant beroep doet op de diensten inzake ticketverkoop van Tickoweb, zal de Klant verantwoordelijk zijn voor de finale controle van de ingestelde prijzen en overige instellingen. Enige materiële vergissing vanwege Tickoweb zal gedekt zijn door de aanvaarding door de Klant.

4.4 Meerkosten die voortvloeien uit vertragingen, waarvan de oorzaak vreemd is van Tickoweb, worden aangerekend conform artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden.

4.5 Meerwerken, zoals online support of support ter plaatse, worden uitsluitend uitgevoerd in regie aan de overeengekomen eenheidsprijzen, zoals vermeld in de offerte.


Artikel 5. Betalingsmodaliteiten


5.1 Alle facturen zijn betaalbaar voor de op de factuur aangegeven vervaldatum. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur en eerst op de verschuldigde intresten en kosten.

5.2 De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het rekeningnummer van Tickoweb.

5.3 Meerkosten en meerwerken in de zin van artikel 4.3 en 4.4 zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden van Tickoweb.

5.4 Elke vertraging in betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit en/of toegestane korting vervallen.

5.5 Indien de Klant nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag dan is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan een interestvoet van 10% verschuldigd aan Tickoweb, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling. De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

5.6 Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft Tickoweb het recht om haar werkzaamheden op te schorten tot de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Tickoweb behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor de diensten/goederen dewelke nog niet uitgevoerd/geleverd werden ingevolge wanbetaling van de Klant.

5.7 Tickoweb behoudt zich het recht voor om, bij gebreke aan tijdige en integrale betaling op de vervaldatum van de factuur, de ontvangen gelden vanwege de eindklant te laten toekomen aan Tickoweb en de ontvangen gelden te compenseren met het door de Klant verschuldigde bedrag.


Artikel 6. Klachten – protest van de factuur


6.1 Elk protest dient per aangetekende brief aan Tickoweb te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende diensten of goederen zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten/goederen geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

6.2 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van Tickoweb worden gebracht.

6.3 Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Tickoweb te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de diensten/goederen. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Tickoweb een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen in zoverre als mogelijk. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

6.4 Vorderingen tot vrijwaring ingevolge verborgen gebreken in de zin van artikel 6.3 dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd en steeds binnen een termijn van drie maanden na vaststelling van het gebrek. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging doorgevoerd na de vaststelling van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Tickoweb, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Tickoweb.


Artikel 7. Aansprakelijkheid


7.1 Tickoweb verbindt zich ertoe diens verplichtingen met zorg uit te voeren. Tickoweb is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde informatie verstrekt door de Klant.

7.2 Tickoweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van grove fouten, bedrog of opzet. Tickoweb is in geen geval aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade, winstderving e.d., dewelke de Klant zou lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van Tickoweb.

7.3 De aansprakelijkheid van Tickoweb met betrekking tot de aan de Klant geleverde goederen of diensten is in elk geval beperkt tot de prijs die door de Klant aan Tickoweb werd betaald voor de goederen of 3 / 4 diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de waarde van de afgenomen diensten en/of goederen.

7.4 Indien Tickoweb diens contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de Klant het recht om, mits bewijs van de toerekenbare niet-naleving, een schadeloosstelling te eisen voor de directe schade dewelke het gevolg is van gebrekkige uitvoering.

7.5 Tickoweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek die haar oorzaak vindt in een fout van een derden dewelke niet door Tickoweb werd aangesteld.


Artikel 8. Overmacht


8.1 Tickoweb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan elektriciteitsstoring, storing van het internet, datawetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, faillissement leverancier, opgelegde overheidsmaatregelen, pandemie of andere onverwachte gebeurtenissen waarover Tickoweb redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat Tickoweb verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

8.2 In geval van Overmacht is Tickoweb, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.

8.3 Gevallen van Overmacht verlenen Tickoweb het recht de overeenkomst geheel of ten dele op te zeggen zonder dat Tickoweb verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.


Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst


9.1 Tickoweb behoudt zich het recht voor om de overeenkomt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant, zonder dat Tickoweb hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

9.2 Tickoweb en de Klant hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige vergoeding beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de andere partij betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een partij onvermogend wordt of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa, alsook in geval van substantiële tekortkoming in hoofde van de andere partij en deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de acht kalenderdagen na aangetekende ingebrekestelling hiervan aan de Partij die in gebreke blijft en waarin op redelijke manier de aard van de tekortkoming beschreven wordt, of wanneer de tekortkoming niet rechtgezet kan worden.

9.3 Indien de Klant zich schuldig maakt aan substantiële tekortkoming die de Klant niet herstelt binnen de acht (8) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft Tickoweb het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

9.4 Behoudens in geval van een substantiële tekortkoming in hoofde van Tickoweb, dewelke aangetoond dient te worden door de Klant, zal de Klant bij beëindiging van de overeenkomst alle door Tickoweb verleende goederen en / of diensten betalen, alsook de kosten die Tickoweb moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs. Bovendien behoudt Tickoweb het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.


Artikel 10. Nietigheid


10.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen Partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten afgesloten door Tickoweb. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Tickoweb haar maatschappelijke zetel heeft.


Specifieke voorwaarden van toepassing op koop-verkoop


Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud


12.1 De goederen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd worden, blijven eigendom van Tickoweb tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) volledig werd vereffend door de Klant. De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf de uitvoering van de levering of de plaatsing van de goederen.

12.2 Het is de Klant niet toegestaan de door Tickoweb geleverde goederen te bewerken, vervreemden, verpanden op hierop enig ander recht te vestigen totdat de Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

12.3 Tickoweb behoudt zich tevens het recht voor om de goederen, dewelke in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverd worden, te registreren in het Nationaal Pandregister voor zover de koopprijs niet volledig is voldaan door de Klant.


Specifieke voorwaarden van toepassing op huur-verhuur


Artikel 13. Staat van de goederen


13.1 De Klant verbindt zich ertoe, om voorafgaand aan ontvangstneming, de staat van de goederen grondig te controleren. Middels inontvangstneming van de goederen verklaart de Klant dat de goederen geen gebreken vertonen.

13.2 De Klant zal aan het einde van de huurtermijn de goederen in dezelfde staat terug bezorgen aan Tickoweb. De Klant machtigt Tickoweb om de staat van de goederen te controleren bij teruggave. De Klant heeft het recht om aanwezig te zijn bij de inspectie door Tickoweb. In zoverre de Klant afziet van dit recht, aanvaardt men onherroepelijk het bindend karakter van de controle door Tickoweb.

13.3 In geval van laattijdige teruggave is de Klant een vergoeding verschuldigd dewelke overeenstemt met de huurprijs van de goederen, berekend per dag vertraging, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale huurprijs, onverminderd het recht van Tickoweb om een hogere schade aan te tonen.


Artikel 14. Eigendom


14.1 De verhuurde goederen zijn en blijven te allen tijde eigendom van Tickoweb. De Klant verwerft, voor de periode van de huur, slechts een tijdelijk gebruiksrecht.

14.2 Er kan geen sprake zijn van enige toekenning of overdracht aan de Klant van enig ander recht m.b.t. tot de verhuurde goederen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.


Artikel 15. Aansprakelijkheid


15.1 De Klant is tijdens de periode van huur exclusief en integraal aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de verhuurde goederen, ongeacht de oorzaak van deze schade (verlies, beschadiging, diefstal, …), ongeacht of de schade werd veroorzaakt door de Klant zelf of door derden.

15.2 De Klant is tevens aansprakelijk voor alle schade, geleden door derden, die door of met behulp van de verhuurde goederen zou worden veroorzaakt. De Klant zal Tickoweb integraal vrijwaren in het geval Tickoweb aansprakelijk wordt gehouden voor schade door een derde, waarvoor zij niet aansprakelijk is conform de overeenkomst met de Klant en/of deze algemene voorwaarden.